Вступ

Мета та завдання навчального курсу

Метою навчального курсу є формування цілісної порівняльно-педагогічної компетентності науковця-дослідника − кваліфікованого фахівця, який має високий рівень готовності до професійної діяльності у сфері вітчизняної та європейської науки й освіти.

Завдання навчального курсу:

 •  сприяння кращому розумінню особливостей та тенденцій розвитку національного, регіонального та глобального просторів вищої освіти.
 • розвиток навичок системного аналізу чинників розвитку вищої освіти у національному, регіональному та глобальному контекстах;
 • формування розуміння перспективних шляхів інтеграції системи вищої освіти України у ЄПВО;
 • формування розуміння шляхів підвищення якості освіти як головного імперативу сталого розвитку суспільства знань в Україні, чинника успішної кар᾿єри на національному та європейському ринках праці;
 • формування розуміння особливостей використання інноваційних технологій як засобів підвищення якості освіти;
 • формування готовності до застосування інноваційних управлінських технологій у сфері вищої освіти та в інших сферах професійної діяльності;
 • розвиток здатності до порівняльного аналізу тенденцій інноваційного розвитку університетів у різних країнах;
 • формування розуміння шляхів інноваційного розвитку сучасного світу, розвиток культурного кругозору, формування демократичної громадянської свідомості;
 • формування широкого кола трансверсальних компетентностей, що необхідні для успішного працевлаштування в умовах суспільства знань.

Заплановані результати навчання

Після завершення вивчення навчального курсу аспіранти повинні

знати:

 • історичні етапи розвитку, методологічні підходи, функції, методи, джерела порівняльної педагогіки як галузі наукових знань;
 • сутнісні зміни у розвитку вищої освіти у світі, Європейському регіоні в цілому, пов’язаних із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, лібералізації, регіоналізації, структурної диференціації, масифікації, університизації, інформатизації;
 • особливості традиційної освітньої практики, що існує в системах вищої освіти розвинутих країн світу, та інновацій, які з’являються в контексті формування нової (результато-центрованої, студенто-орієнтованої) парадигми вищої освіти;
 • особливості функціонування та розвитку системи вищої освіти України в контексті європейської інтеграції;
 • особливості здійснення менеджменту знань, лідерських функцій в умовах структурних та культурних реформ у ЄПВО;
 • особливості управління якістю вищої освіти у різних країнах регіону в контексті розвитку Болонського процесу;
 • шляхи розвитку творчого потенціалу системи вищої освіти України в умовах реформаційних перетворень.

уміти:

 • аналізувати, порівнювати та зіставляти освітні явища та процеси, що відбуваються у вищій освіті різних країн Європи, геополітичних регіонів та у світі в цілому;
 • аналізувати, зіставляти теоретичні погляди, процеси і явища педагогічної практики різних народів, бачити та оцінювати тенденції їх розвитку;
 • аналізувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку освітніх процесів, різницю між освітніми явищами, що мають універсальний, особливий та одиничний характер;
 • оцінювати вплив глобалізації на розвиток систем вищої освіти європейського регіону в цілому та України зокрема; стратегії інтернаціоналізації вищої освіти різних країн світу;
 • оцінювати стан розвитку моніторингу якості вищої освіти у різних країнах та регіонах;
 • висловлювати власну точку в усній та письмовій формі щодо тенденцій розвитку освітніх явищ і процесів, що здійснюються в сучасному світі;
 • залучити європейський вимір у своє дисертаційне дослідження.

Компетентності, які повинні бути сформовані або розвинуті:

 • здатність оволодівати новим концептуальним та методологічним знанням у галузі філософсько-світоглядних проблем педагогіки, історії вітчизняної та зарубіжної філософсько-педагогічної думки, аксіологічних проблем освіти і виховання;
 • здатність оволодівати найбільш передовим концептуальним та методологічним знанням у галузі науково-дослідної діяльності на дисциплінарному та міждисциплінарному рівнях;
 • здатність розуміння та цілісного застосування сучасних методологічних підходів до аналізу педагогічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівні їх функціонування;
 • здатність здійснювати критичний аналіз  концептуальних та методологічних знань у галузі науково-дослідної та професійної діяльності і на межі предметних галузей, інтерпретувати їх, синтезувати нові ідеї;
 • здатність оцінювати можливості застосування та ризики упровадження досягнень історико-педагогічної спадщини/прогресивного зарубіжного досвіду у сучасному вітчизняному освітньому просторі
 • здатність оволодівати та демонструвати на високому рівні професійні мовнокомунікативні уміння українською та англійською мовами у процесі презентації матеріалів та результатів наукового дослідження у вигляді наукових статей, доповідей, мультимедійних презентацій відповідно до вимог стандартів міждисциплінарного та/або міжнародного  професійного співтовариства;
 • здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, нести відповідальність за навчання інших;
 • здатність операційно обробляти наукові тексти різних жанрів наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, редагування, перекладу та ін.);
 • здатність моделювати зв’язні наукові тексти різних жанрів (створювати глосарії ключових термінів; готувати наукові статті, тези, доповіді, повідомлення, виступи, наукові звіти, посібники) згідно з вимогами наукового стилю, у тому числі з використанням інформаційних технологій;
 • здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у навчальній та науковій діяльності