Посібник

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

logotip_2021.jpg

Сбруєва А.А.

Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти

Навчальний посібник

logotip_new.png

Sbruieva A.A.

Comparative Higher Education:

 National, European and Global Contexts

Handbook

Навчальний посібник опубліковано в рамках реалізації проєкту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (https://jmm.sspu.edu.ua/). У посібнику викладено науковий апарат та історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки як галузі наукових знань; схарактеризовано основоположні чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань; узагальнено тенденції модернізації освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищої школи в ЄС та в Україні; з᾿ясовано особливості забезпечення якості вищої освіти у європейському, національному та інституційному вимірах розгляду; розкрито інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі; виокремлено цілі, етапи розвитку, виміри змін, що відбулися в рамках Болонського процесу у контексті формування Європейського простору вищої освіти. Для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти, широкої наукової громади.

 

The handbook is published within the framework of implementation of the Erasmus+ Jean Monet Module project "Europeanization of Doctoral Programs in Education on the Principles of Interdisciplinary and Inclusive Approaches" in Sumy Makarenko State Pedagogical University (https://jmm.sspu.edu.ua/). The handbook describes the scientific apparatus and historical stages of development of comparative education as a field of scientific knowledge. The fundamental factors of development of higher education in knowledge society are described. The trends of modernization of educational, scientific and innovation activity of HEI in the EU and in Ukraine are summarized. The peculiarities of higher education quality assurance on the European, national and institutional levels are described. The innovative approaches to higher education management in the modern world are revealed. The objectives, stages of development, aspects of change that took place within the framework of the Bologna process in the context of formation of the European Higher Education Area are distinguished. For students, postgraduates and teachers of higher education institutions, a wide scientific community.

 

Підтримка Європейської Комісії у створенні цього видання не означає схвалення змісту, який відображає лише погляди авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Суми – 2021