8.2. Передболонський період європейської інтеграції у сфері вищої освіти: етапи розвитку

Етапами розвитку європейської інтеграції у сфері вищої освіти у доболонський період, є такі:

Перший етап (др. пол. 40-х - 60-ті рр. ХХ ст.): розвиток освітнього співробітництва в контексті вирішення соціально-економічних та політичних проблем післявоєнної Європи. Основні політичні документи та події етапу:

  • заснування Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС) (Treaty establishing Coal and steel Community, ECSC) (1951 р.) ст. 56 – про процедуру підтвердження професійної кваліфікації);
  • заснування Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) (Тrеаtу еsteblishiпg thе Еиrореап Есопоmіс Соттипіtу) (1957 р.), ст.57, ст.118– про взаємне визнання дипломів і про професійне навчання робітників і селян);
  • заснування Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) (Тrеаtу еstаblіshing thе Еиrореап Аtотіс Епеrgу Соттипіtу, (1957 р.); ст.7, ст.9– про єдність програм навчання у галузі ядерної енергетики);
  • укладення Європейською асоціацією викладачів “Карти європейської освіти”, (1968 р.).

Характеристики етапу: інтеграційні кроки у сфері освіти розгля­даються лише як засіб розв’язання економічних політичних та соціаль­них проблем, передусім як засіб поширення ідеї миру у післявоєнній Європі. Відбувається створення умов для взаємного визнання дипломів та вільного пересування громадян, вільного обміну досвідом в рамках новостворюваних економічних та політичних спільнот.

Другий етап (70-80-ті рр. ХХ ст.): подальша активізація міжна­родних економічних зв᾿язків, утворення інституційних форм європей­ської економічної співпраці, що зумовлювало потреби організації єдиного ринку кваліфікованої робочої сили та підготовки фахівців для роботи на ньому. Основні політичні документи та події етапу:

  • утворення Ради міністрів освіти Європейського Економічного співтовариства (1971 р.);
  • прийняття Комісією ЄЕС документу  “Освіта в ЄЕС” (1974 р);
  • Затвердження Радою міністрів освіти ЄЕС освітньої програми Співтовариства (1976 р.).

Характеристики етапу: Започаткування узгодженої загальноєвропейської освітньої політики. Освітня Програма ЄЕС сконцентрована на таких пріоритетах: 1) створення відповідних умов для надання загальної та професійної освіти емігрантам та їх дітям; 2) краще взаємне пізнання європейських освітніх систем, розвиток освітньої компаративістики; 3) накопичення фундаментальної документації та статистики (створення системи EURYDICE; 4) співпраця в галузі вищої освіти; 5) розвиток навчання іноземним мовам; 6) забезпечення рівності шансів у доступі до всіх форм шкільництва.

Третій етап – з поч. 90-ті рр. ХХ – до початку Болонського процесу. Основні політичні події та документи етапу:

  • підписання Маастрихтського договору про утворення Європейського Союзу (1991 р.), який став економічним, політичним, інформаційним і культурним об’єднанням з єдиною зовнішньою політикою, громадянством, валютою, системою освіти;

Характеристики етапу: якісно новий етап у розвитку загальноєвропейської освітньої політики: перехід від «непевної, неузгодженої європейської освітньої політики до рішучої, органічної, націленої на всю Європу».

Таким чином, у передболонський період розвитку європейського співробітництва у сфері вищої освіти виникла розвинена мотивація політичного, економічного, соціального та культурного характеру, що вимагала нової якості взаємодії, структурної та культурної інтеграції, що й зумовило виникнення ідей щодо формування Європейського простору вищої освіти.