8.1. Ключові поняття теми

До ключових понять теми ми відносимо такі:

  • реформа вищої освіти – процес політико-адміністративних, соціальних, академічних та культурних змін, що передбачає здійснення широкої сукупності перетворень освітньої системи в цілому та кожного закладу освіти зокрема; ініціюється як «згори вниз» (політико-адміністративний вимір змін), так і «знизу вгору» (соціальний вимір змін), ураховує взаємні впливи чинників «зсередини» та «ззовні» (культурний вимір змін); включає як організаційний, структурний, так і методичний та технологічний аспекти;
  • модернізація вищої освіти – ґрунтовні якісні зміни, що сприяють переходу системи ВО у більш досконалий стан;
  • освітні інновації – процес виникення, запровадження та поширення нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану;
  • Європеїзація – інтеграційний процес, основною метою якого є зростання конкурентоспроможності Європейського регіону в соціально-економічній та культурно-освітній сферах.
  • Болонський процес – найбільш масштабна в історії людства ініціатива регіональної інтеграції у сфері вищої освіти. Процес структурного реформування національних систем ВО країн Європи, зміни курикулуму, інституційних перетворень культури освітнього процесу у вищих навчальних закладах Європи з метою є створення європейського простору вищої освіти і наукових досліджень (ЄПВО) задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 49 країн євро-азійського регіон, включно з Україною, є його учасниками.