6.4. Особливості функціонування структур зовнішнього та внутрішнього ЗЯВО в Україні

Актуальними нормативно-правовими актами, згідно з якими розвивається система ЗЯВО України в умовах членства у ЄПВО є такі:

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 20122021 роки (2011) [1];

Закон України “Про освіту” (2017 р.) [2];

Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) [3];

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (2011) [4] (зі змінами).

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», стаття 16, система забезпечення якості вищої освіти включає такі складові:

1) система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти вищим навчальним закладом (система внутрішнього забезпечення якості ВО);

2) система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти, здійснюється під керівництвом НАЗЯВО;

3) система забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Першою з трьох названих у Законі «Про вищу освіту» складових є система внутрішнього ЗЯВО. Розроблення систем внутрішнього ЗЯВО в українських університетах пройшло тривалий шлях, що апробовувався в кожному ЗВО, узагальнювався шляхом участі в міжнародних проєктах за сприяння Еразмус+ та цілком відповідає в сучасних умовах вимогам ESG-2015 й національному законодавству у галузі вищої освіти.

Метою впровадження системи внутрішнього ЗЯВО є досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам стандартів вищої освіти та потребам зацікавлених сторін.

Стратегічними цілями системи внутрішнього ЗЯВО є:

 • гарантування розробки якісних освітніх програм відповідно до національних та міжнародних освітніх стандартів, націлених на підготовку фахівців із відповідними компетентностями, з урахуванням широкого спектру освітніх потреб здобувачів вищої освіти та роботодавців;
 • забезпечення якості освітньої діяльності Університету шляхом дотримання встановлених норм та процедур за підтримки і відповідальності усіх учасників освітнього процесу.

Завдання системи внутрішнього ЗЯВО:

 • оновлення нормативно-правової та методичної бази забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті;
 • системний моніторинг змісту вищої освіти;
 • контроль за реалізацією освітнього процесу та наукової діяльності;
 • проведення моніторингу технологій навчання, ресурсного потенціалу Університету та управління ресурсами і процесами;
 • моніторинг та оптимізація стану соціально-психологічного середовища Університету;
 • контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;
 • розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх впровадження, здійснення стратегічного планування діяльності Університету тощо.

Принципами функціонування системи внутрішнього ЗЯВО в українських вишах є такі:

 • відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;
 • автономності Університету, відповідального за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • системності в управлінні якістю освітнього процесу;
 • комплексності в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності та вищої освіти;
 • систематичності у здійсненні моніторингових процедур з якості;
 • неперервності підвищення якості.

Рівні функціонування системи внутрішнього ЗЯВО залежать від структури конкретного університету. Як правило, такими рівнями є: студентський, викладацький, кафедральний, суб-інституційний (інститутський факультетський), інституційний (університетський).

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти покладається на певні структури та посадових осіб Університету. Наведемо перелік таких структур та посадових осіб на прикладі конкретного університету (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка):

 • Ректор Університету;
 • Перший проректор Університету;
 • Проректор з науково-педагогічної роботи;
 • Вчена рада Університету;
 • Навчально-наукові інститути/факультети, кафедри;
 • Центр забезпечення якості вищої освіти;
 • Навчальний відділ;
 • Відділ міжнародних зв ’язків;
 • Центр професійно-кар’єрної орієнтації та вступу на навчання;
 • Відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг;
 • Відділ аспірантури та докторантури;
 • Науково-методична рада;
 • Наукова рада; 
 • Редакційно-видавнича рада; 
 •  Методично-організаційний відділ;
 • Відділ соціальної та культурно-масової роботи;
 • Студентське самоврядування [5].

Процедури і заходи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, відповідно до положень, прийнятих у ЗВО, включають такий рамковий контент:

 • удосконалення планування освітньої діяльності через затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
 • посилення кадрового потенціалу Університету шляхом забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; оптимізації процедури конкурсного відбору на заміщення посад науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності та прозорості інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та науково-методичних працях науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти.

Система зовнішнього забезпечення якості, відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту», передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;

2) забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості;

3) забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти;

4) налагодження доступного і зрозумілого звітування;

5) проведення періодичних перевірок діяльності систем забез­печення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями;

6) інших процедур і заходів [6].

Інстирументом зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке є незалежним постійно діючим колегіальним органом і створення якого регламентовано Законом України «Про вищу освіту» 2014 р.

Перший склад НАЗЯВО було обрано у 2015 році, проте через цілу низку причин він так і не почав свою роботу. У 2018 році відбулося «перезавантаження» Національного агентства – Законом України «Про освіту» 2017 року були змінені принципи обрання членів Агентства, но­вий склад був обраний міжнародною конкурсною комісією та затвер­джений Кабінетом Міністрів України у грудні 2018 року, у січні-лютому 2019 року був обраний і затверджений Кабінетом Міністрів України керівний склад Агентства. Наприкінці лютого 2019 року Національне агентство офіційно розпочало свою діяльність, обрало Голову Секретаріату і приступило до відбору та призначення його працівників.

В сучасних умовах Національне агентство набуло спроможності реалізовувати державну політику в сфері вищої освіти, протистояти сучасним викликам та стати каталізатором змін у вищій освіти України з метою формування культури її якості. НАЗЯВО діє відповідно до «Стратегії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р.» [7], у якій визначено місію та цінності Агентства, задекларовано цілі та напрями їх реалізації.

Стратегічні цілі НАЗЯВО реалізуються за трьома головними напрямами:

1.       Якість освітніх послуг, що передбачає:

 • гарантування якості освітніх програм через впровадження ефективної процедури їх акредитації та вимогливого ставлення до процедур Агентства та діяльності закладів вищої освіти;
 • сприяння функціонуванню внутрішніх систем забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти шляхом реалізації консультативно-інформаційної діяльності та бенчмаркінгу локальних систем якості;
 • погодження стандартів та розробка критеріїв забезпечення якості вищої освіти на основі передових світових і національних практик.

2. Визнання якості наукових результатів, що включає:

 • формування політики доброчесності наукових досліджень через впровадження прозорих і ефективних процедур, нетерпимість до проявів псевдонауки;
 • запровадження процедур атестації наукових кадрів, які відповідають кращим європейським стандартам;
 • акредитація спеціалізованих вчених рад на підставі розробленого положення та моніторинг їх діяльності.

3. Забезпечення системного впливу діяльності НАЗЯВО, а саме:

 • моніторинг та аналіз результатів діяльності закладів вищої освіти щодо забезпечення якості освіти через проведення акредитаційних процедур і атестації наукових кадрів;
 • сприяння інтеграції системи вищої освіти України у світовий освітній та науковий простір шляхом встановлення партнерських стосунків з іноземними агентствами забезпечення якості, заохочення закладів вищої освіти до міжнародної співпраці та визнання освітніх і наукових ступенів здобутих в іноземних ЗВО;
 • забезпечення ефективної взаємодії у сфері забезпечення якості вищої освіти між усіма стейкхолдерами через взаємоповагу у відносинах, відновлення довіри, забезпечення відкритості у спілкуванні;
 • стимулювання участі українських закладів вищої освіти в міжнародних освітньо-наукових рейтингах на основі запровадження нових якісних критеріїв;
 • використання кращих світових практик при повазі до національної освітньої традиції;
 • формування власної позитивної репутації через довіру учасників освітнього процесу та стейкхолдерів до Агентства.

Досягнення зазначених цілей відбувається через впровадження затверджених у Стратегії НАЗЯВО цінностей та принципів внутрішньої культури організації. До переліку таких цінностей належать:

 • Партнерство – здатність співпрацювати на засадах рівності, сприй­няття всіх думок і поваги до існуючих і потенційних партнерів.
 • Інноваційність – здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у вітчизняній практиці ідеї, технології, методики, пов’язані із забезпеченням якості вищої освіти.
 • Відповідальність – здатність і готовність до адекватного реагування на наслідки вчинених дій і прийнятих рішень.
 • Доброчесність – відданість моральним принципам і стандартам, які відповідають засадам професійної етики та особистої чесності.
 • Відкритість – готовність Агентства до співпраці з усіма сторонами, зацікавленими в підвищенні якості вищої освіти в Україні.
 • Прозорість – готовність надати суспільству повну та об’єктивну інформацію про систему та результати діяльності Агентства.
 • Незалежність – здатність Агентства повноцінно та якісно виконувати свої функції без зовнішнього впливу.
 • Достовірність – здійснення діяльності Агентства на основі врахування всієї сукупності встановлених фактів.
 • Професіоналізм – наявність глибокої компетентності як основи для ухвалення обґрунтованих рішень.
 • Вимогливість – справедливе прагнення професійності, об’єктивності та правди.
 • Довіра – упевненість у порядності та доброзичливості усіх учасників освітнього процесу.

Принципами внутрішньої культури організації, затвердженими у Стратегії НАЗЯВО до 2022 р., є такі:

 • повага до думки кожного, колегіальність, прагнення консенсусу;
 • прагнення до самовдосконалення, саморозвитку на основі критичної самооцінки;
 • культивування духу взаємної підтримки, щирості та ініціативи;
 • формування та підтримка інституційної та персональної репутації.

Гарантією дотримання НАЗЯВО європейських стандартів діяльності є успішна інтеграція в європейські структури забезпечення якості вищої освіти, передусім в ENQA. Суттєвим кроком у цьому напрямі стало набуття у червні 2020 р. статусу афілійованого члена ENQA [8]. Визнання Національного агентства з боку провідної європейської асоціації агентств з забезпечення якості вищої освіти – потужний меха­нізм розвитку вітчизняної системи забезпечення якості вищої освіти.

Інтернаціоналізації діяльності НАЗЯВО сприяло суттєвою мірою набуття організацією 17 липня 2020 року повного членства у Мережі агентств забезпечення якості вищої освіти Центральної та Східної Європи (CEENQA) [9].

Відповідно до Статутів CEENQA, метою Асоціації є співпраця організацій-членів у розвитку та гармонізації їх діяльності у сфері забезпечення якості та підвищення якості вищої освіти Центральної та Східної Європи.

Активні міжнародні контакти здійснюються НАЗЯВО і на міждержавному рівні. Зокрема Агентство уклало угоди про співпрацю з національними агентствами Франції, Польщі, Латвії, Грузії, Казахстану.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Національного агентства є поширення політики дотримання стандартів та вимог академічної доброчесності, та нетерпимості до її порушення. З цією метою Національне агентство розробляє відповідні документи, а створений в межах Національного агентства Комітет з питань етики розглядає усі скарги, які надходять на його адресу. Національне агентство постійно шукає і використовує нові шляхи для вдосконалення своєї діяльності. Відтепер Національне агентство стало членом Міжнародного центру академічної доброчесності (ICAI) [10] – що було засноване у 1992 р. для боротьби з академічним обманом, плагіатом та недоброчесністю у вищій освіті. Сьогодні Міжнародний центр має більш широку місію й ініціює запровадження та поглиблення культури доброчесності в академічних спільнотах в всьому світі.

Таким чином, процеси ЗЯВО в Україні мають тенденцію до набуття європейського виміру, тобто до повної відповідності вимогам ESG-2015 [11] у ЄПВО. Завданнями, які належить виконати Україні для досягнення більш високого рівня відповідності індикаторам ЄПВО (згідно з  доповіддю EC/EACEA/Eurydice, 2020), є такі:

 • реєстрація НАЗЯВО в реєстрі EQAR (Європейський реєстр агенцій ЗЯВО) [12];
 • інтернаціоналізація ЗЯВО відповідно до таких критеріїв: а) НАЗЯВО є повним або афілійованим членом ENQA; б) міжнародні експерти/колеги є членами керівних органів НАЗЯВО; в) міжнародні експерти/колеги є членами експертних груп під час проведення акредитації вишів; г) міжнародні експерт­ти/колеги беруть участь у процедурах спостереження за ЗЯВО.

На завершення розгляду теми підкреслимо, що системи забезпечення якості стали ключовим рушієм змін у європейських системах вищої освіти. Після двох десятиліть Болонської реформи практично всі країни – члени ЄПВО створили розвинені структури внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. Багаторівневий, мультисуб᾿єктний процес управління Болонським процесом реалізується, в тому числі, в системах забезпечення якості. Має місце тенденція продовження інтернаціоналізації діяльності національних структур зовнішнього забезпечення якості.

Із запровадженням ESG утворилась "ЄПВО-модель" забезпечення якості, що поступово стала більш консолідованою, чіткою та видимою. Європейський реєстр забезпечення якості (EQAR) діє як чіткий механізм приведення національних систем ЗЯВО у відповідність до ESG, і тепер він став усвідомленою академічною громадою особливістю ЄПВО. Однією з основних переваг систем забезпечення якості, що розвиваються на основі ESG, було посилення довіри до якості результатів діяльності національних систем вищої освіти інших країн.

Експерти організацій Групи Е-4 стверджують, що хоча умови для довіри були створені, практика довіри повинна бути покращена. Незаперечно, що ЄПВО зріс та консолідувався за останні 20 років, однак існують ризики концентрування довіри лише в декількох регіонах та/або серед тих країн, системи вищої освіти яких більш близькі за якісними показниками (EC/EACEA/Eurydice, 2020, р.89). Виклик поширення довіри на весь ЄПВО є завданням наступного десятиліття.

Питання для самопідготовки:

1. Дайте характеристику структури «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) (2015).

2. У чому полягає принципова відмінність різних редакцій стандартів ESG (ESG-2005 та ESG-2015)?

3. Чи відповідає сучасна система ЗЯВО в Україні стандартам ESG-15?

4. Яка організація відповідає за ЗЯВО в Україні на національному рівні? Проаналізуйте нормативні, організаційні та змістові засади діяльності цієї організації.

5. Проаналізуйте документ, яким регламентується внутрішнє забезпечення  якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Вашому університеті. Схарактеризуйте структуру даного документу. З'ясуйте обов’язки щодо забезпечення якості всіх учасників освітнього процесу в Університеті.

6. Сформулюйте власне бачення тенденцій розвитку освітньої  політики України у сфері ЗЯВО. Обґрунтуйте відповідність або невідповідність такої політики європейським та світовим тенденціям.
[1] Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2011). Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images files/news/12/05/4455.pdf

[2] Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIІI. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

[3] Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. Голос України, 06 серпня 2014 р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

[4] Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

[5] Положення  про систему внутрішнього забезпечення  якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Сумському державному педагогічному університету імені А.С.Макаренка. 02.04.2020. Режим доступу: https://sspu.edu.ua/normatyvno-pravova-baza

[6] Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. Голос України, 06 серпня 2014 р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

[7] НАЗЯВО (2019) Стратегія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 р. Режим доступу: https://naqa.gov.ua/місія-та-стратегія-агентства/

[8] ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education). (2021). Affiliates. URL: https://www.enqa.eu/affiliates/

[9]CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education). URL: https://www.ceenqa.org/

[10] ICAI (International Center for Academic Integrity). URL: https://www.academicintegrity.org/

[11] ESG. (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area Brussels, Belgium. URL: http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/

[12] EQAR. (2021). The European Quality Assurance Register for Higher Education URL: https://www.eqar.eu/register/agencies/