5.1. Поняттєвий апарат теми. Законодавча база наукової та інноваційної діяльності у вищій школі України

До ключових понять теми ми відносимо такі: «наукова діяльність», «наукове дослідження», «інноваційна діяльність», «інноваційна система суспільства», «академічна доброчесність», «наукова доброчесність».

Далі дамо визначення ключових понять теми у їх трактуванні, що містяться у нормативній базі української освіти й науки а також європейських та інших міжнародного рівня документах з питань наукової й інноваційної діяльності.

Наукова діяльність ‒ це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження[1].

Наукове дослідження ‒ це вид діяльності, яка здійснюється в академічних, галузевих та інших установах, передбачає пряму чи непряму співпрацю, що часто виходить за межі соціальних, політичних та культурних кордонів. Така діяльність здійснюється на основі свободи у визначенні дослідницьких питань та розвитку теорій, у зборі емпіричних доказів та використанні відповідних методів. Дослідження відбувається шляхом співпраці спільноти дослідників і в ідеалі розвивається незалежно від тиску зацікавлених сторін, їх ідеологічних, економічних чи політичних інтересів[2].

Інноваційна діяльність ‒ діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг (Закон України «Про інноваційну діяльність», 2002)[3].

Наукова доброчесність – сукупність етичних і правових норм, якими повинні керуватися у своїй професійній діяльності науков­ці/дослідники з метою максимального підвищення якості та надійності досліджень, адекватного реагування на загрози або вчинені порушення таких норм (The European Code of Conduct for Research Integrity, 2017).

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (Закон України «Про освіту», 2017, ст. 42).

Академічна доброчесність ‒ прихильність, навіть незважаючи на труднощі і небезпеку, до шести основних цінностей: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та мужність (International Centre for Academic Integrity (ICAE)[4].

Нормативною базою наукової та інноваційної діяльності ЗВО України слугує Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) з доповненнями. В розділі ХІ Закону (стаття 65) йдеться про мету і завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у ЗВО. Далі процитуємо статтю Закону:

1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяль­ності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, академіями, інститутами є обов’язковим.

2. Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, інші працівники вищих навчальних закладів, а також працівники підприємств, які спільно з вищими навчальними закладами провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.

3. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

4. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів є:

1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

2) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою;

3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок[5].[1] Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1992). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-12#Text

[2] ALLEA (All European Academies) (2017). The European Code of Conduct for Research Integrity. URL: https://allea.org/code-of-conduct/

[3] Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text

[4] The International Center for Academic Integrity (ICAI). Fundamental Values of Academic Integrity. URL: https://academicintegrity.org/resources/fundamental-values

[5] Закон України «Про вищу освіту» (2014). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text