1.1. Предмет порівняльної педагогіки

Порівняльна педагогіка – міждисциплінарна складова педагогічної науки, предмет дослідження якої має багатовимірний та багатоаспектний характер.

Предмет ПП відображає актуальні потреби розвитку теорії освіти та зв’язки з такими галузями знань, як історія освіти, політологія, філософія освіти, соціологія освіти, міжнародне право, культурологія, економіка освіти, демографія, психологія освіти, менеджмент та ін.

Підходи до трактування предмета ПП науковцями різних країн та наукових шкіл суттєво відрізняються. Предметом ПП, згідно з домі­нуючими в сучасній педагогічній компаративістиці уявленнями, є такі:

  • Педагогічні явища і факти у їх порівнянні за принципами подібності і відмінності в двох чи більше регіонах, континентах або ж загалом у світовому вимірі (Х. В. Даел, Франція);
  • Стан, основні тенденції та закономірності розвитку освіти у різних країнах, геополітичних регіонах і у глобальному масштабі (Б. Вульфсон, Россія);
  • Освітні системи у всьому їх різноманітті їх проявів (В. Капранова, Білорусь);
  • Глобалізація освіти. Національна та наднаціональна освітня політика. (Н. Бурбуліс та К. А. Торрес, США);
  • Освітня політика, освітні реформи (Г. Дж. Ноа, США; Б. Холмз, Велика Британія);
  • Глобалізація, регіоналізація та локалізація як чинники впливу на розвиток освітніх систем (Ш. Сузукі, Японія).

Узагальнення наведених підходів дозволяє нам отримати цілісне уявлення про предмет ПП та сформулювати синтетичне визначення предмета порівняльної педагогіки вищої школи яке включає:

  • чинники впливу на розвиток систем вищої освіти, передусім такі, як глобалізація, регіоналізація та інтернаціоналізація;
  • актуальний стан та основні тенденції розвитку вищої освіти у різних країнах, геополітичних регіонах та у глобальному масштабі;
  • національна та наднаціональна політика у сфері вищої освіти;
  • інтернаціональна та транснаціональна вища освіта.